Meny

Om / About

Scroll down for english

 

Oslo Utmark baserer seg på bruk av Østmarka i Oslo som visningssted for kunst. Intensjonen er å skape en alternativ arena for kunst, for utforskning av naturomgivelser som utstillingskontekst.

Til hver utstilling inviteres en kunstskribent til å skrive et essay. De produseres etter åpning og publiseres på nettet rundt midtveis i utstillingsperioden.

Østmarka er et furu-skogsområde på 256 km2 med rikt plante- og dyreliv. Det ligger på gammelt grunnfjell (200-1500 millioner år) som folder seg i åser og daler i retning nord-sør. (Mer info)

Området som brukes i forbindelse med prosjektet ligger ved Oppsal drabantby. Kunstnerne velger her sted for installering av arbeider. I forbindelse med åpningene ledes publikum til utstillingene. Kart og veibeskrivelse gjøres tilgjengelig på nettet etter åpning, slik at det er mulig å finne stedene på egenhånd.

Utmark defineres som alt som ikke er innmark. Utmark er land som ikke er dyrket og bebygd. Som definert i allemannsretten har alle her rett til å bevege seg, overnatte, plukke bær, sopp, etc. Omfanget av allemannsretten står i en særstilling i Norge og Skandinavia. Begrepet utmark åpner samtidig for assosiering til det som ligger utenfor det klart definerte og kjente, i gråsonen mellom sivilisasjon og villmark, orden og kaos – utfordrende tenkning, eksperimentering, nybrott.

Oslo Utmark drives av kunstner Jørund Aase Falkenberg.

Støttet av:
Norsk kulturråd – Kulturfondet
KORO – Kunst i uterom
Oslo kommune – Kulturetaten

Takk til grunneierne, Oslo kommune og Søndre Skøien skog!

sort-KOROlogo-english50pxkulturraadet_sort_50pxPrint

English:

 

Oslo Utmark is based on the use of Østmarka forest in Oslo as space for art. The intention is to create an alternative arena for art, for exploration of nature as exhibition context.

Each individual exhibition is followed by an essay of an invited art writer, produced after the opening and published on the web around midway in the project period.

Østmarka (”the eastern forest”) is a pine forest area of 256 km2, rich in plant- and animal life. It is situated on old bedrock (200-1500 million years) which fold in hills and valleys in north-south direction. (More info)

The area used for the art project is situated east of the center of Oslo, outside the suburb Oppsal. The artists choose the spot for installing their works. As part of the openings the public is led to the exhibitions. Map and directions are made available on the web after openings, making it possible for people to find the spots on their own.

The term Utmark («outfield») refer to land which is not cultivated and inhabited. In Norway everybody have in outfield areas the right to roam freely, camp and gather berries, mushroom, etc. The wide extent of the right is particular for Norway and Scandinavia. The term utmark can also be associated to what lies outside the clearly defined and known, in the grey area between civilization and wilderness, order and chaos – challenging ideas, experimenting, pioneering.

Oslo Utmark is run by artist Jørund Aase Falkenberg.

Supported by:
KORO – Public Art Norway
Norwegian Arts Council
The Oslo municipality – the Culture department

Thanks to the landowners, Oslo municipality and Søndre Skøien skog!

Powered by WordPress. Designed by WooThemes